Upoznajte

Šef katedre

Prof. dr Milena Đorđević

Vanredni profesor

Prof. dr Verica Mrvić

Redovni profesor

Prof. dr Miloš Blagojević

Vanredni profesor

Rođen sam 17. 05. 1978. godine u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju završio sam u Zemunu. Fakultet veterinarske medicine u Beogradu upisao sam školske 1997/1998. godine. Diplomirao sam 2003. godine na Fakultetu veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu, sa prosečnom ocenom 9,67. U toku studija za postignute rezultate dobio sam brojne prestižne nagrade. Odlukom Nastavno–naučnog veća 2003. godine proglašen sam za studenta generacije, a 2004. godine dobio sam Univerzitetsku diplomu „Student generacije”. Školske 2003/2004. godine upisao sam poslediplomske studije (magistratura) na matičnom fakultetu, smer Morfologija i fiziologija životinja, a septembra 2004. godine prešao sam na smer Veterinarska preventivna medicina.

            U maju 2005. godine izabran sam kao asistent pripravnik za užu naučnu oblast Anatomija, na Katedri za anatomiju Fakulteta veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu. U periodu od 01. 09. 2005. do 01. 07. 2006. godine bio sam na odsluženju vojnog roka u civilnoj službi na KBC Bežanijska Kosa.

            Magistarsku tezu pod naslovom: „Nalaz mikrocista Sarcocystis spp. u pojedinim mišićima kod domaćih životinja” odbranio sam aprila 2008. godine.

            U junu 2009. godine izabran sam za asistenta za užu naučnu oblast Anatomija, na Katedri za anatomiju Fakulteta veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu.

            Doktorsku disertaciju pod nazivom: „Morfologija, topografija, vaskularizacija i inervacija organa grudne duplje eksperimentalnih životinja” odbranio sam jula 2010. godine.

            U decembru 2011. godine izabran sam za docenta za užu naučnu oblast Anatomija, na Katedri za anatomiju Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu.

            U oktobru 2016. godine izabran sam za vanrednog profesora za užu naučnu oblast Anatomija, na Katedri za anatomiju Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu.

            Član sam Nastavno-naučnog veća Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu, Srpskog veterinarskog društva, Srpskog anatomskog društva Srbije, a istovremeno i član European federation for Experimental Morphology (EFEM) i International Federation of Association of Anatomists (IFAA). Služim se engleskim i mađarskim jezikom i dobro poznajem rad na računaru.

            Kao autor ili koautor objavio sam ukupno 93 rada. U saradnji sa drugim autorima objavio sam 7 udžbenika.

            U toku 2018. godine boravio sam na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i učestvovao sam u izvođenju nastave na Zavodu za anatomiju, histologiju i embriologiju u svojstvu gostujućeg profesora. Takođe sam član organizacijskog odbora međunarodnog znanstveno-stručnog skupa o gmazovima i egzotičnim životinjama „REPTILIAˮ, koje se održava na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

            U toku zimskog semestra školske 2021/2022. godine učestvovao sam u izvođenju nastave na Katedri za reprodukciju životinja, anatomiju i biotehnologiju na Poljoprivrednom fakultetu u Krakovu.

            U martu i aprilu školske 2021/2022 godine učestvovao sam u izvođenju nastave na Katedri za anatomiju Fakulteta veterinarske medicine i nauke o životinjama na Univerzitetu u Poznanju

Doc. dr Ivana Nešić

Docent

Nikola Cukić

Asistent

Rođen 13.09.1994. godine u Kragujevcu. Osnovnu školu “Karađorđe“ završio u Malom Krčmaru sa odličnim uspehom. Pohađao srednju „Poljoprivredno-veterinarsku školu sa domom učenika Svilajnac“ u Svilajncu. Srenju školu završio sa odličnim uspehom i nosilac je diplome „Vuk Stefanović -Karadžić“. Fakultet veterinarske medicine upisao školske2013/2014 godine. Za vreme studija nagrađivan kao najbolji student sa godine. Primalac je stipendije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za  vreme šestogodišnjih studija. Primalac stipendije „Dositeja“. Na drugoj godini studija objavio studentski rad pod nazivom „Histološke i histohemijske karakteristike kože golih miševa“. Fakultet veterinarske medicine završio u predviđenom roku i stekao zvanje doktora veterinarske medicine. Diplomski rad odbranio 26.9.2019. godine pod nazivom „Hirurški tretman desnostrane dislokacije sirišta“sa najvišom ocenom 10. Prosečna ocena za vreme studija 9,97. Nagrađen od strane Univerziteta za najboljeg studenta fakulteta veterinarske medicine za školsku 2018/2019 godinu. Upisao doktorske akademske studije 2019. godine i položio sve ispite na doktorskim akademskim studijama sa prosečnom ocenom 10,00.  U toku je izrada doktorske disertacije. Od 2018. godine volontirao na katedri za anatomiju do danas.  Izabran u zvanje asistenta za na naučnu oblast Anatomija 1.10. 2021. godine.Zainteresovan za naučno-istraživački rad. Govori i piše ruski jezik, osnovni nivo engleskog jezika.

20220608_183242

Dejana Ćupić Miladinović

Asistent sa doktoratom

Katedra za anatomiju Fakultet veterinarske medicine